SCHEMAT POSTĘPOWANIA PRZY WYDANIU DECYZJI
ADMINISTARCYJNEJ
Źródło: http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?#procedury;nro=1577062275;wersja=-1;reqId=138572061162289 autorzy: Zygmunt Niewiadomski (red. nauk.), Marcin Kubiak.
WSTĘP DO PROCEDURY:
Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub jego części (opis schematu postępowania):

Zajęcie na potrzeby budowy pasa drogowego lub jego części następuje w trybie odrębnym i regulowane jest przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.). Zgodnie z art. 40 ust. 1 u.d.p. zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga (w skład drogi wchodzi między innymi jezdnia i chodnik) oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (art. 4 pkt 1 i 5-6 u.d.p.). Jeżeli do prowadzenia budowy potrzebne jest zajęcie pasa drogowego lub jego części, należy wcześniej otrzymać zezwolenie od zarządcy konkretnej drogi. Zezwolenia udziela się na czas ściśle określony. Za zajęcie pasa drogowego pobierana jest opłata (art. 40 ust. 3 u.d.p.). Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty „zwykłej".

Krok: wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub jego części na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drogi
Jeżeli prowadzenie budowy będzie wymagało zajęcia pasa drogowego lub jego części, należy złożyć wniosek do zarządcy drogi, o wydanie zezwolenia. Wniosek należy złożyć przed planowanym zajęciem pasa. Elementy wniosku oraz obowiązkowe załączniki wymienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

Krok: odebranie wniosku
Datą wszczęcia postępowania będzie dzień doręczenia wniosku organowi.
 
Krok: badanie właściwości organu
Zarządcą drogi powiatowej jest organem jednostki samorządu terytorialnego (zarząd powiatu,), do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony danej drogi (art. 19 ust. 1 u.d.p.).. Katalog organów posiadających kompetencje zarządców dróg zawarty jest w art. 19 u.d.p., przy czym zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia (art. 19 ust. 4 u.d.p.).

Krok: przekazanie według właściwości
W przypadku stwierdzenia przez organ swojej niewłaściwości w sprawie, wniosek zostanie niezwłocznie przekazany przez ten organ albo organowi właściwemu albo zwrócony wnioskodawcy ( wg kpa).
 
Krok: sprawdzenie wymogów formalnych wniosku i obowiązkowych załączników
Po stwierdzeniu swojej właściwości organ sprawdza wymogi formalne (art. 63 § 2 k.p.a.). Jeżeli organ stwierdzi braki dotyczące wniosku, jak i obowiązkowych załączników, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), to podejmuje, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a., czynności zmierzające do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (por.: wyrok NSA dnia 8 maja 2013 r., II GSK 189/12).
 
Krok: pozostawienie bez rozpoznania
Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu przez organ na podstawie posiadanych danych oraz w razie nieuzupełnienia innych braków wniosku pomimo wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Krok: badanie dopuszczalności wszczęcia postępowania
Jeżeli wnioskodawca żąda wszczęcia postępowania, każdorazowym obowiązkiem organu jest ocena dopuszczalności wszczęcia postępowania.

Krok: ustalenie kręgu stron postępowania
Stroną postępowania o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub jego części na potrzeby budowy (art. 3 pkt 6 p.b.) będzie podmiot występujący o zajęcie pasa drogowego. Wymagane, aby wniosek został złożony przez inwestora lub pełnomocnika inwestora.

Krok: postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
Jeżeli postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
 
Krok: merytoryczna ocena zawartości wniosku i załączników
Kontrolując merytorycznie wniosek oraz obowiązkowe załączniki zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, w zależności od stanu faktycznego np. stopnia skomplikowania robót; w szczególności zarządca drogi może zażądać dostarczenia projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym oraz harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót (§ 1 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Dz. U. Nr 140, poz. 1481). Z uwagi na uznaniowy charakter decyzji rozstrzygającej wniosek o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zarządca drogi nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku w każdym przypadku, gdy wnioskodawca spełni wymogi formalne. Odmowa udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nie może być jednak oparta wyłącznie na dowolnym, niepopartym żadnymi ustaleniami, przekonaniu organu; każdy wniosek jest oceniany indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.
 
Krok: decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub jego części
W przypadku rozstrzygnięcia nieuwzględniającego wniosku strony organ powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie, wskazując w szczególności na przesłanki, jakimi się kierował, związane przede wszystkim z koniecznością ochrony interesu publicznego.

Krok: decyzja udzielająca zezwolenia na zajęcie pasa drogowego lub jego części
Przykładowe elementy zezwolenia („w szczególności") wymienione zostały w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481). Jednym z nich jest określenie wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia. Metody obliczania opłaty wskazane są w art. 40 ust. 4-6 u.d.p. i uzależnione są od celu, na który ma nastąpić zajęcie pasa drogowego. Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcami są organy jednostek samorządu terytorialnego (powiat,) określane są w uchwałach, stanowiących akty prawa miejscowego i obowiązujących na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Krok: odebranie decyzji
1. Decyzja negatywna nie kreuje dla wnioskodawcy żadnych uprawnień.
2. Decyzja pozytywna oznacza, że wnioskodawca może zająć pas drogowy.

Krok: zajęcie pasa drogowego lub jego części
Wnioskodawca może zająć powierzchnię pasa drogowego wskazaną w zezwoleniu, w celu, na okres czasu i pozostałych warunkach określonych w decyzji. Termin uiszczenia opłaty (art. 40 ust. 13 u.d.p.) jest terminem ustawowym i wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość stała się ostateczna (za wyjątkiem opłaty rocznej za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym). Możliwa jest zatem sytuacja, w której wnioskodawca szybciej zajmie pas drogowy, a nawet ukończy zaplanowane czynności, a termin do uiszczenia opłaty jeszcze nie upłynął. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty pobiera się odsetki ustawowe (art. 40d ust. 1 u.d.p.). Zgodnie z art. 40d ust. 2 opłaty wraz z odsetkami za zwłokę podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015).

Krok: brak możliwości zajęcia pasa drogowego lub jego części
Brak pozytywnej decyzji uniemożliwia wnioskodawcy zajęcie pasa drogowego.
ZDP - 1

PRZEBUDOWA LUB REMONT KAPITALNY ISTNIEJĄCYCH W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH GOSPODARKĄ DROGOWĄ LUB OBSŁUGĄ RUCHU.
ZDP - 2

LOKALIZACJA W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO (np. sieć/przyłącze wodociągowe).
ZDP - 3

LOKALIZACJA REKLAMY W PASIE DROGOWYM
(w przypadku reklamy na budynku m.in. świetlnej / podświetlanej lub
trwale związanej z gruntem).
ZDP - 4

LOKALIZACJA ZJAZDU LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI.
ZDP - 5

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - ROBOTY W PASIE DROGOWYM.
ZDP - 6

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - POLEGAJĄCE NA UMIESZCZENIU W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ
Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
ZDP - 7

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAM W PASIE DROGOWYM.
ZDP - 8

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI.
ZDP - 9

AWARIA URZĄDZEŃ N
IEZWIAZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTREZBAMI RUCHU DROGOWEGO.
ZDP - 10

WSTĘP DO PROCEDURY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ KAT. I
NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO
ZDP-11

UZGADNIANIE PROCESJI, PIELGRZYMEK LUB INNYCH UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE RELIGIJNYM NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
ZDP-12

ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU.
ZDP-13

WYZNACZANIE MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZDP-14

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
ZDP-15

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ
NA NIE STOSOWANIE SIĘ
DO OBOWIĄZUJĄCEJ
ORGANIZACJI RUCHU W
TYM WJAZD NA DROGI Z
OGRANICZENIEM TONAŻU.
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu