ZDP - 9
AWARIA URZĄDZEŃ NIEZWIAZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTREZBAMI RUCHU DROGOWEGO.
Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i rodzaj awarii, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego i schemat organizacji ruchu (szkic frontu względem posesji, punktów charakterystycznych, ulic, placów, oznakowanie pionowe
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu).
Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie (np. poprzez fax) powiadamia zarządcę drogi
i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji awarii urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 2 egz.
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28
fax:. (52) 353 72 28 wew. 231

Opłaty:
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są zgodnie z Uchwałą nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).

Termin i forma załatwienia: .
Niezwłocznie po zawiadomieniu ZDP i określeniu terminu usunięcia awarii oraz powierzchni zajętego pasa drogowego.
- Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).
- Umowa cywilno - prawna (w przypadku dróg wewnętrznych).

Podstawa prawna:
- art. 40 ust. 3, 4, 14 i 14a, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481 ze zm.).
- Uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).
- Zarządzenie Nr 24/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Inowrocławiu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie instrukcji dotyczącej warunków odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku robót prowadzonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
- Zarządzenie Nr 31/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad wysokości stawek związanych z zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Powiatu Inowrocławskiego i znajdujących się w zarządzie Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządu dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

UWAGA:
Wnioskodawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
1. prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,
2. niezwłoczne zgłoszenie terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu do ZDP
w  Inowrocławiu  po zakończeniu robót,
3. stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót w okresie 24 miesięcznej gwarancji,
4. wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie robót jak i w okresie gwarancyjnym.

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu