ZARZĄDZENIE Nr 24/2013
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  W INOWROCŁAWIU
z dnia 23 lipca 2013 r.

w sprawie instrukcji dotyczącej warunków odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku robót prowadzonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
ZARZĄDZENIE Nr 29/2012
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  W INOWROCŁAWIU
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie ujednolicenia zasad związanych z przydziałem miejsc handlowych prowadzonym w okresie Wszystkich Świętych na drogach kategorii powiatowej w Inowrocławiu - w obrębie cmentarzy.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2013
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  W INOWROCŁAWIU
z dnia 24 września 2013 r.
zmieniające zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ujednolicenia zasad związanych z przydziałem miejsc handlowych prowadzonym w okresie Wszystkich Świętych na drogach kategorii powiatowej w Inowrocławiu - w obrębie cmentarzy.
ZARZĄDZENIE Nr 31/2013
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie określenia zasad wysokości stawek związanych z zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Powiatu Inowrocławskiego i znajdujących się w zarządzie Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
UCHWAŁA Nr VI/48/2011 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
ZARZĄDZENIE NR 50/2014 STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie zasad dotyczących trybu postepowania z pojazdami usuniętymi z drogi na podstawie
artykułu 130a ust. 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym i przejmowanymi na własność Powiatu
Inowrocławskiego
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ZARZĄDZENIE NR 47/2014
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości
nieprzekarczającej równowartości 30 000 euro lub zamówień dla których nie stosuje sie ustawy Prawo
zamówień publicznych
UCHWAŁA NR 561/2018 ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO 
z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w
Inowrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR 27/2018
DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W INOWROCŁAWIU
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych