ZDP - 2
LOKALIZACJA W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO (np. sieć/przyłącze wodociągowe).
Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (kanalizacja deszczowa - nie służąca odwodnieniu drogi, sanitarna, wodociągowa, gazociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna, schody itp.). Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego. Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub pozwolenie na działalność gospodarczą (nie dotyczy inwestorów prywatnych), nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji urządzenia - 2 egz.,
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
- inne……………………………………………………………………………………………………. (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, ZDP w Inowrocławiu może żądać dodatkowych dokumentów)


Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

Opłaty:
Nie dotyczy.
Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu
jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej lub podpisywanej umowie cywilnoprawnej.

Termin i forma załatwienia: .
Do 14 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.
- Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).
- Pisemne uzgodnienie wydane przez Dyrektora ZDP w Inowrocławiu (w przypadku dróg wewnętrznych).

Podstawa prawna:
- art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ) *. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych.

* zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu