Procedura uzyskania zezwolenia na lokalizacje reklamy na budynku lub trwale związanej z gruntem w pasie drogowym drogi powiatowej:
Reklama - nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

Stroną/stronami decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę wnioskodawcy, proponowaną lokalizację reklamy, powierzchnię i ilość reklam, wymiary reklamy i treść, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub pozwolenie na działalność gospodarczą (nie dotyczy inwestorów prywatnych).

Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczenie proponowanej lokalizacji reklamy - 2 egz.
- projekt graficzny reklamy np. w formie zdjęcia, rysunku technicznego itp.
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub aktualny (z ostatnich trzech miesięcy) wypis z właściwego rejestru prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- opinia konserwatora zabytków (w przypadku lokalizowanej reklamy w strefie konserwatorskiej oraz zamocowania reklamy do ściany budynku objętej tą strefą)
- zgodę właściciela - w przypadku umieszczenia reklamy na urządzeniach obcych i obiektach (np. słup energetyczny, budynek, ogrodzenie, rusztowanie, kiosk itp.),
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
- inne……………………………………………………………………………………………………. (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, ZDP w Inowrocławiu może żądać dodatkowych dokumentów)

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

Opłaty:
Nie dotyczy.
Szczegółowe informacje na temat naliczonej opłaty oraz terminów i trybu
jej wypłaty są zawarte w decyzji administracyjnej lub podpisywanej umowie cywilnoprawnej.

Termin i forma załatwienia: .
Do 14 dni od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów.
- Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).
- Pisemne uzgodnienie wydane przez Dyrektora ZDP w Inowrocławiu (w przypadku dróg wewnętrznych).

Podstawa prawna:
- art. 39 ust. 3, 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).


Informacje dodatkowe:
Wniosek należy złożyć również w przypadku przebudowy/modernizacji istniejącego zjazdu.
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania zgłoszenia na budowę. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz: Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym)

UWAGI KOŃCOWE:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje i umieszczenie reklamy w pasie drogowym należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem wskazanym we wniosku.
2. Lokalizacja reklamy nie może kolidować z ruchem pieszych i pojazdów,
3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia,
4. po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym należy:
- wystąpić o uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia budowy reklamy do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji),
- uzgodnić z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego reklamy,
5. Uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego  w celu umieszczenia w nim reklamy (obiektu).
6. Zarządca dróg zastrzega sobie możliwość:
- niedopuszczenia do ustawienia obiektu, reklamy, o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi,
- cofnięcia zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd obiektu, reklamy lub jej lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym projektem,
- natychmiastowego usunięcia obiektu, reklamy, w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu ruchu drogowego.
7. Wnioskodawca zobowiązany jest do:
- utrzymywania reklamy w estetycznym stanie,
- czasowego usuwania na swój koszt reklamy lub tablicy informacyjnej w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową lub utrzymaniem drogi, po otrzymaniu pisemnego wezwania zarządcy drogi.
8. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji obiektu lub reklamy zarządca drogi wezwie właściciela do jej naprawienia i odnowienia, a w przypadku niezadowalającego stanu po odnowieniu odbiegającego od stanu początkowego usunie obiekt, reklamę z pasa drogowego na koszt właściciela.


wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu
ZDP - 3
LOKALIZACJA REKLAMY W PASIE DROGOWYM
(w przypadku reklamy na budynku m.in. świetlnej / podświetlanej lub trwale związanej z gruntem).