ZDP-15
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA NIE STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCEJ ORGANIZACJI RUCHU
W TYM WJAZD NA DROGI Z OGRANICZENIEM TONAŻU.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury) o udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu
2. Załączniki do wniosku:
- opinia zarządcy drogi właściwego dla realizacji przejazdów,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej,
- oświadczenie o odbywającej się uroczystości/imprezie
- obligatoryjnie fragment planu miasta z naniesioną trasą przejazdu,
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał.
________________________________________
Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28
________________________________________
Opłaty:
1. Opłata skarbowa:
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
- wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, którym jest Prezydenta Inowrocławia (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie urzędu Miasta Inowrocławia). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA: Opłata skarbowa - 290 1030 1090 0000 0000 9010 1021
________________________________________
Forma załatwienia:
Pisemne zezwolenie.

Termin załatwienia:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

INFORMACJE DODATKOWE:
wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu

PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 10 ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012.1137 ze zm.),
2. §2 ust. 1 pkt. 1 lit. g) i h) rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2003.177.1729).
3. art. 20 pkt 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013. 260 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012.1282 z późn. zm.).