ZDP - 1
PRZEBUDOWA LUB REMONT KAPITALNY ISTNIEJĄCYCH W PASIE DROGOWYM OBIEKTÓW LUB URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH GOSPODARKĄ DROGOWĄ LUB OBSŁUGĄ RUCHU.
Procedura dotyczy uzyskania zgody na przebudowę lub remont kapitalny istniejących w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna,) lub obsługą ruchu.
Stroną w sprawie jest inwestor lub osoba czy podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub pozwolenie na działalność gospodarczą (nie dotyczy inwestorów prywatnych), nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:
- projekt budowlany lub projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym instalacji , wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku przejść poprzecznych pod drogą należy dołączyć profil poprzeczny z rzędnymi urządzeń infrastruktury istniejącej i projektowanej) - 2 egz.
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
- dokument, z którego wynika , że osoba podpisująca wniosek jest do  tego uprawniona,
- inne……………………………………………………………………………………………. (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, ZDP w Inowrocławiu może żądać dodatkowych dokumentów)

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

Termin i sposób załatwienia:
Niezajęcie stanowiska przez zarządcę dróg w terminie 14 dni, od daty złożenia wniosku, uznaje się jako wyrażenie zgody (tzw. „zgoda milcząca”).
- Pisemne uzgodnienie wydane przez Dyrektora ZDP w Inowrocławiu.
- Odmowa wyrażenia zgody następuje w formie decyzji administracyjnej, którą zarządca drogi wydaje w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.
- Szczegóły techniczne odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego będą określane
w decyzjach na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót budowlanych. Zainteresowana strona (Inwestor) może złożyć wcześniej pisemne zapytanie o te warunki.

Podstawa prawna:
- art. 38 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji (negatywnej) przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu