ZDP - 7
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO ORAZ REKLAM W PASIE DROGOWYM.
Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na umieszczenie reklamy/obiektu w pasie drogowym, w tym również reklam wyborczych (plakatów, banerów itp.).
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.
Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP (PESEL), wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub pozwolenie na działalność gospodarczą (nie dotyczy inwestorów prywatnych), powierzchnię reklamy, proponowaną lokalizację umieszczenia reklamy, ilość tablic, termin zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem umieszczonych obiektów budowlanych oraz reklam - 2 egz.
- projekt graficzny reklamy np. w formie zdjęcia, rysunku technicznego itp. - 1 egz.
- zgodę właściciela - w przypadku umieszczenia reklamy na urządzeniach obcych i obiektach (np. słup energetyczny, budynek, ogrodzenie, rusztowanie, kiosk itp.),
- kopia zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego lub reklamy w pasie drogowym - 1 egz. (w przypadku wydania)
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót wydanego przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu (dotyczy reklam na budynku m. in. świetlnych, podświetlanych oraz reklam trwale związanych z gruntem)
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
- pełnomocnictwo komitetu wyborczego do reprezentowania danej osoby w jego imieniu np. regionalny pełnomocnik finansowy komitetu (dotyczy plakatów/banerów wyborczych) NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ na podstawie  art. 2 ust.1 lit. d ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),
- inne……………………………………………………………………………………………………. (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, ZDP w Inowrocławiu może żądać dodatkowych dokumentów).


Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

Opłaty:
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są zgodnie z Uchwałą nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).

Termin i forma załatwienia: .
W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.
- Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).
- Umowa cywilno - prawna (w przypadku dróg wewnętrznych).

Podstawa prawna:
- art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481 z późniejszymi zmianami).
- Uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).
- Zarządzenie Nr 31/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Inowrocławiu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad wysokości stawek związanych z zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Powiatu Inowrocławskiego i znajdujących się w zarządzie Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).


Informacje dodatkowe:
Za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy, zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).
O umieszczeniu reklamy w pasie drogowym decyduje jej zlokalizowanie w przestrzeni nad wydzielonym pod drogę pasem terenu w taki sposób, że jest ona widoczna dla użytkowników drogi w związku
z powyższym reklamy na kółkach, np. na lawetach, samochodach czy choćby rowerach podlegają ww. procedurze.
UWAGI KOŃCOWE!
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obiektu budowlanego oraz reklamy w pasie drogowym należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem wskazanym we wniosku.
2. Zezwolenie na umieszczenie obiektu lub nośnika reklamowo-informacyjnego w pasie drogowym wydaje się na czas określony.
3. W zezwoleniu określa się powierzchnię obiektu, reklamy i miejsce jej lokalizacji.
4. Reklama lub obiekt musi zostać umieszczony w sposób nie kolidujący z ruchem pieszych
i pojazdów.
5. Zarządca dróg zastrzega sobie możliwość:
- niedopuszczenia do ustawienia obiektu, reklamy, o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi,
- cofnięcia zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd obiektu, reklamy lub jej lokalizacja jest niezgodna
z przedłożonym projektem,
- natychmiastowego usunięcia obiektu, reklamy, w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu ruchu drogowego.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do:
- utrzymywania obiektu, reklamy w estetycznym stanie,
- czasowego usuwania na swój koszt obiektu. reklamy lub tablicy informacyjnej w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową lub utrzymaniem drogi, po otrzymaniu pisemnego wezwania zarządcy drogi.
7. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji obiektu lub reklamy zarządca drogi wezwie właściciela do jej naprawienia i odnowienia, a w przypadku niezadowalającego stanu po odnowieniu odbiegającego od stanu początkowego usunie obiekt, reklamę z pasa drogowego na koszt właściciela.

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu