ZDP - 4
LOKALIZACJA ZJAZDU LUB PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI.
Procedura uzyskania zezwolenia na budowę / przebudowę zjazdu:
Wnioski o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu należy składać tylko w sytuacji, kiedy zjazd ma być urządzony z drogi publicznej - kategorii powiatowej. Wnioski takie składa się do zarządcy drogi publicznej. Zjazdy z dróg wewnętrznych i prywatnych podlegają tylko uzgodnieniu z właścicielem drogi.
Zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie (do budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych,  na pole, do lasu lub innych obiektów użytkowanych indywidualnie).

Zjazd publiczny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego, przemysłowego, handlowego lub magazynowego.

Stroną/stronami decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę wnioskodawcy, proponowaną lokalizację zjazdu, opis prawa własności, parametry zjazdu, tj. indywidualny czy publiczny.

Do wniosku należy dołączyć:
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczenie proponowanej lokalizacji zjazdu - 2 egz.
- kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny własności działki o numerze podanym powyżej  lub aktualny odpis z księgi wieczystej) - 1 egz.
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł (na nr konta jak wyżej) za zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu zgodnie z załącznikiem do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) cześć III, ust. 44 - strona jest zwolniona
z opłaty skarbowej w przypadku budowy zjazdu do budynku mieszkalnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

Opłaty:
W przypadku wniosku na zjazd pobiera się opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł, jeżeli zjazd prowadzi do budynku mieszkalnego, opłata skarbowa nie jest pobierana. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu:
29 1030 1090 0000 0000 9010 1021.

Termin i forma załatwienia: .
W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.
- Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).
- Pisemne uzgodnienie wydane przez Dyrektora ZDP w Inowrocławiu (w przypadku dróg wewnętrznych).

Podstawa prawna:
- art. 29 ust. 1, 3, 4 i 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r. Nr 43, poz. 430)
- ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).


Informacje dodatkowe:
Wniosek należy złożyć również w przypadku przebudowy/modernizacji istniejącego zjazdu.
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania zgłoszenia na budowę. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz: Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym)

UWAGA:
Ważność decyzji o zezwoleniu na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia jej wydania zjazd nie został wybudowany.
Wniosek winien być podpisany przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli posiadających tytuł prawny do nieruchomości (np. małżeństwo, itp.)

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu