ZDP - 10
WSTĘP DO PROCEDURY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ KAT. I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO
     Nowy podział kompetencji do wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego uzależniony od kategorii zezwolenia przyznaje uprawnienia do wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego następującym organom:
1) zarządcy drogi (na odcinek drogi pozostający w jego właściwości):
w kategorii I - na drogi powiatowe wskazane w zezwoleniu dla pojazdu nienormatywnego:
- przy przekroczeniach dopuszczalnych nacisków osi na tych drogach do wartości 11,5 t,
- przy szerokości, długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej.
ZEZWOLENIE KATEGORII I NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO.
Opis procedury:
Postępowanie w celu wydania zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Informacje - kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej na terenie powiatu inowrocławskiego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego - do pobrania ze strony internetowej:
Załączniki do wniosku:
- dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Dodatkowe informacje:
Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
- wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych,
- o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t,
Zezwolenie jest wydawane w celu umożliwienia do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia.
Zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Zarządca drogi wydając zezwolenie wydaje także wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.
Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.
Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie
z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia w kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
1. 50,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
2. 100,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
3. 200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.
Wyżej wymieniona kwota opłaty obowiązuje do 31 grudnia 2012 r. i zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym ulega corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy.
Opłatę za wydanie zezwolenia należy wnieść na konto: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu rachunek nr: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu opłaty nie będzie rozpatrywany.

Termin i forma załatwienia:
Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty (50 zł, 100 zł lub 200 zł), w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym  po dniu jego wystawienia

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:
- Prawo o ruchu drogowym - art. 64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012, poz. 366),
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012, poz. 629),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012, poz. 764),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262),
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Dostępność procedury:
Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. Poznańska 384c,
88-100 Inowrocław.

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu