ZDP - 5
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - ROBOTY W PASIE DROGOWYM.
Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (realizacja przyłączy, sieci infrastruktury technicznej, inne roboty w pasie drogowym).

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, nazwę wykonawcy robót oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót (posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym).

Do wniosku należy dołączyć:
- plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego - 1 egz.,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1.000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podanie wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego - 2 egz.,
- informacje o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Starostę Inowrocławskiego (wniosek o zatwierdzenie należy składać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
- projekt odbudowy pasa drogowego po robotach rozkopowych (na wezwanie ZDP w Inowrocławiu),
- harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót wydanego przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu,
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (02) 353 72 28

Opłaty:
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są zgodnie z Uchwałą nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).

Termin i forma załatwienia: .
W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.
- Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych),
- Umowa cywilno - prawna (w przypadku dróg wewnętrznych).

Podstawa prawna:
- art. 40 ust. 1, 2 pkt 1 ust. 3, 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych   (Dz. U.
z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004, nr 140, poz. 1481 z późniejszymi zmianami).
- Uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).
- Zarządzenie Nr 24/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Inowrocławiu z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie instrukcji dotyczącej warunków odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku robót prowadzonych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
- Zarządzenie Nr 31/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Inowrocławiu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad wysokości stawek związanych z zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Powiatu Inowrocławskiego i znajdujących się w zarządzie Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Informacje dodatkowe:
Do powierzchni zajęcia pasa drogowego zalicza się:
- wykopy,
- odkład ziemi z wykopów,
- usytuowanie maszyn i pojazdów,
- wygrodzenie terenu.

Za etap rozumie się wykonanie prac od momentu przekazania do momentu odtworzenia nawierzchni i odbioru pasa drogowego. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami)
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Za okres końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do właściwego stanu technicznego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi do tutejszego organu (ZDP w Inowrocławiu).

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie
1 m2 pasa drogowego (art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych).

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu