ZDP-12
ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU.
Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek zawierający:
- Określenie czy projekt dotyczy zmiany stałej czy wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
- Plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem:
• lokalizacja istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych , urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń BRD,
• parametry geometrii drogi,
• dla dróg na terenie miast nr drogi i nazwa ulicy
• dla dróg zamiejskich numer drogi i jednolity sposób lokalizacji w ciągu drogi projektowanych elementów za pomocą kilometrażu,
- Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu i przywrócenia stałej organizacji ruchu,
- Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,
- Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i warunków ruchu,
- Uzasadnienie lub stosowne analizy dot. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu,
- Dla dróg kategorii powiatowej opinię Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu,
- Kopia uzgodnienia dokumentacji technicznej (projektu org. ruchu)  wydanej przez zarządcę drogi (powiatowe - ZDP Inowrocław, gminne - wójt, prezydent, burmistrz), 
- Pełnomocnictwo inwestora wraz z opłatą skarbową 17 zł. zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.2012.1282 j.t. ze zm.)
- Pisemne uzgodnienie organizatora komunikacji zbiorowej w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany trasy linii autobusowej lub zmiany lokalizacji przystanku,
- Nazwisko i podpis projektanta.
_______________________________________
Do wniosku należy dołączyć:
- 2 egzemplarze w przypadku dróg kategorii gminnej,
- 3 egzemplarze w przypadku dróg kategorii powiatowej,
- pełnomocnictwo 

Miejsce złożenia dokumentów:

- opiniowanie projektów w zakresie dróg kategorii powiatowej
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

- zatwierdzanie projektów w zakresie dróg kategorii powiatowej i gminnej
Starosta Inowrocławski
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. (52) 359 22 01
______________________________________
Opłaty:
1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwiezającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, którym jest Prezydenta Inowrocławia (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie urzędu Miasta Inowrocławia). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
NUMER KONTA:
Opłata skarbowa - 290 1030 1090 0000 0000 9010 1021

Forma załatwienia:
1. Pisemne zatwierdzenie w całości lub w części: bez zmian albo po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu.
2. Odesłanie w celu wprowadzenia poprawek.
3. Odrzucenie projektu organizacji ruchu.
Termin załatwienia:
Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu stanowi czynność organizacyjno-techniczną (zgodnie z § 2 ust1 pkt 1 lit c i d Dz.U.2003.177.1729). Projekty rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni. Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy (klienta) albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:
NIE DOTYCZY - brak jest prawa materialnego upoważniającej organ administracji publicznej do wydania decyzji w kwestii zatwierdzenia lub zmiany organizacji ruchu, to z kolei powoduje, że decyzja zarządzającego ruchem o zatwierdzeniu organizacji ruchu nie podlega zaskarżeniu w trybie przewidzianym dla decyzji administracyjnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:
1. zarząd drogi;
2. organ zarządzający ruchem;
3. inwestor lub jednostka, a w szczególności: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadzące prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiębiorcy, organizacje turystyczne;
4. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporządzeniu.

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu