ZDP - 8
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI.
Stroną decyzji administracyjnej jest inwestor lub osoba/podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP (PESEL), zajętą powierzchnię, proponowaną lokalizację, termin zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej - 2 egz.,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub aktualny (z ostatnich trzech miesięcy) wypis z właściwego rejestru prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy pkt. 1 i 2 wniosku).
- zgoda konserwatora zabytków - w przypadku lokalizacji np. ogródków letnich na terenach wpisanych do rejestru zabytków,
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

Opłaty:
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są zgodnie z Uchwałą nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).

Termin i forma załatwienia: .
W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.
- Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych).
- Umowa cywilno - prawna (w przypadku dróg wewnętrznych).

Podstawa prawna:
- art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r., nr 140 poz. 1481 ze zm.)
- Uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060),
- Zarządzenie Nr 29/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ujednolicenia zasad związanych z przydziałem miejsc handlowych prowadzonym w okresie Wszystkich Świętych na drogach kategorii powiatowej w Inowrocławiu - w obrębie cmentarzy,
- Zarządzenie Nr 30/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 24 września 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ujednolicenia zasad związanych z przydziałem miejsc handlowych prowadzonym w okresie Wszystkich Świętych na drogach kategorii powiatowej w Inowrocławiu - w obrębie cmentarzy.
- Zarządzenie Nr 31/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Inowrocławiu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad wysokości stawek związanych z zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Powiatu Inowrocławskiego i znajdujących się w zarządzie Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 14b Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu