ZDP - 6
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - POLEGAJĄCE NA UMIESZCZENIU W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANEJ
Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO.
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor/właściciel urządzenia. W imieniu inwestora / właściciela urządzenia wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym.

Do wniosku należy dołączyć:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem umieszczonych urządzeń - 2 egz.
- kopia zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzenia - 1 egz.,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót wydanego przez Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu,
- pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36 lub na rachunek ww. organu: 29 1030 1090 0000 0000 9010 1021
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28

Opłaty:
Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego naliczane są zgodnie z Uchwałą nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).

Termin i forma załatwienia: .
W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 60 dni.
- Decyzja administracyjna (w przypadku dróg publicznych),
- Umowa cywilno - prawna (w przypadku dróg wewnętrznych).


Podstawa prawna:
- art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ust. 3, 5  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481 z późniejszymi zmianami).
- Uchwała nr VI/48/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg Powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg na terenie Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 124, poz. 1060).
- Zarządzenie Nr 31/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  w Inowrocławiu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie określenia zasad wysokości stawek związanych z zajęciem pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Powiatu Inowrocławskiego i znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie
1 m2 pasa drogowego (art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych).

Uwaga:
Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania zarządcy drogi tak o zmianie adresu, demontażu urządzenia, jak i o przejęciu prawa własności urządzenia na osobę trzecią. W przypadku nie przekazania zarządcy drogi powyższych informacji, będę zobowiązany do zapłaty ustalonej w decyzji opłaty za każdy rok umieszczenia urządzenia.

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu