ZDP-13
WYZNACZANIE MIEJSC POSTOJOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna o wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kserokopię orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień w którym jako przyczyna niepełnosprawności będzie wskazana niepełnosprawność ruchowa, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
- kserokopię karty parkingowej,
- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- zaświadczenie lekarskie informujące, że niepełnosprawność dotyczy schorzenia kończyn dolnych (oryginał),
- szkic lokalizacyjny wnioskowanego miejsca postojowego.
2. Pisemny wniosek instytucji i firm zatrudniających osoby niepełnosprawne
o wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych przed instytucjami i firmami, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:
- kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, kserokopię orzeczenia
o niepełnosprawności lub orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień w którym jako przyczyna niepełnosprawności będzie wskazana niepełnosprawność ruchowa, wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności,
- kserokopię karty parkingowej,
- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- zaświadczenie lekarskie informujące, że niepełnosprawność dotyczy schorzenia kończyn dolnych (oryginał),
- szkic lokalizacyjny wnioskowanego miejsca postojowego.
3. Pisemny wniosek instytucji obsługujących osoby niepełnosprawne o wyznaczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych przed instytucjami,
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych może być wyznaczone dla osoby pełnoletniej
o znacznym stopniu niepełnosprawności, co potwierdzone jest stosownym orzeczeniem lub osoby poniżej osiemnastego roku życia, dla których Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o niepełnosprawności, bez orzekania o jej stopniu.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych kserokopii dokumentów, w szczególności poprzez zażądanie dostarczenia ich oryginałów.
________________________________________
Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28
_______________________________________
Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom
________________________________________
Forma załatwienia:
1. Pisemna zgoda oraz oznakowanie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.
2. Pisemna odmowa wyznaczenia miejsca postojowego .
________________________________________

Termin załatwienia:
Do 30 dni.

INFORMACJE DODATKOWE:
brak

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
2. Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).
6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).
7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729).