ZDP-11
UZGADNIANIE PROCESJI, PIELGRZYMEK LUB INNYCH UROCZYSTOŚCI O CHARAKTERZE RELIGIJNYM NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek zawierający:
- nazwę oraz siedzibę organizatora procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości
o charakterze religijnym wraz z adresem i numerem telefonu (faksu),
- program uroczystości - informację o miejscu, dacie, godzinie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia uroczystości; szczegółowy opis trasy w przypadku planowanego przejścia po drogach. Przebieg trasy należy dodatkowo zaznaczyć na planie (mapka),
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację uroczystości,
- planowaną liczbę uczestników,
- podpis organizatora.
________________________________________
Do wniosku należy dołączyć:
- mapa z zaznaczoną trasa przemarszu,
- pełnomocnictwo 

Miejsce złożenia dokumentów:
Starosta Inowrocławski
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. (52) 359 22 01
________________________________________
Opłaty:
1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, którym jest Prezydenta Inowrocławia (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie urzędu miasta Inowrocławia). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA:
Opłata skarbowa - 290 1030 1090 0000 0000 9010 1021
________________________________________
Forma załatwienia:
Pisemne uzgodnienie procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym.

________________________________________
Termin załatwienia:
Do 30 dni. Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym.

INFORMACJE DODATKOWE:
wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu
PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.).
2. art. 10 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481, z późn. zm.).
3. art. 13 ustawy z dnia 4 lipca 1991r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.)
4. art. 10 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.).
5. art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479 z późn. zm.).
6.  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252, z późn. zm.).
7.  art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482, z późn. zm.).
8. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41,poz. 253, z późn. zm.).
9. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.).
10. art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm. ).
11. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137, z późn. zm.).
12. art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260, z późn. zm.),
13. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).