ZDP-14
WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wymaganiami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia. Dotyczy to również imprez masowych takich jak: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pochody, biegi itp., gdzie do ich organizacji niejednokrotnie wykorzystywane są odcinki dróg.
________________________________________
Wymagane dokumenty:
Wniosek powinien zawierać w szczególności (podstawa: art. 65b ust. 3 ustawy):
- imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
- rodzaj i nazwę imprezy;
- informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
- informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
- wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
- podpis organizatora lub jego przedstawiciela.
________________________________________
Do wniosku należy dołączyć: (podstawa: art. 65b. ust. 4 ustawy PoRD):
1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;
5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384C
88-100 Inowrocław
tel. (52) 353 72 28
_______________________________________
Opłaty:
1. Opłata skarbowa:
- opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
-wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, którym jest Prezydenta Inowrocławia (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie urzędu Miasta Inowrocławia). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA: Opłata skarbowa - 290 1030 1090 0000 0000 9010 1021
_______________________________________
Forma załatwienia:
Decyzja administracyjna.

Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):
1. zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
2. uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.
Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania (podstawa: art. 65c ustawy):
1. jeżeli organizator nie spełnia podanych w dalszej części warunków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy;
2. jeżeli pomimo spełnienia ww. warunków:
- istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,
- impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.
Jednocześnie decyzją o rygorze natychmiastowej wykonalności organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie (podstawa: art. 65d ustawy), gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego
Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mogą być również przerwane
w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (podstawa art. 65g praw o ruchu drogowym). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego Oczywiście w przypadku braku zezwolenia impreza jest również przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego (podstawa: art. 65f ustawy).
Przepisy nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia:
Do 30 dni. Pisemny wniosek organizatora wraz z wymaganymi dokumentami o wydanie zezwolenia winien być złożony co najmniej na 30 przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

INFORMACJE DODATKOWE:
wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym tu

PODSTAWA PRAWNA:
Podstawowym aktem prawnym dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 ze zm.).
1. Art. 10, art. 65 oraz art. 65a-j ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).