Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
04 sierpnia 2017 r.
Niebawem rozpoczną się prace związane z zadaniem pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2519C Dąbie - Chrząstowo” na odcinku w km 2
+290 do km 3+845 3+200 (korekta z 12 października 2017 roku) . Oprócz Powiatu Inowrocławskiego partnerem przedsięwzięcia jest
Gmina Gniewkowo. Zakres prac obejmuje przebudowę dalszego odcinka polegającej na:
- Oznakowaniu miejsca robót, zgodnie z organizacją ruchu;
- Rozbiórce istniejących nawierzchni zjazdów i dojść pieszych;
- Frezowaniu nawierzchni na włączeniu w istniejącą nawierzchnię jezdni drogi powiatowej;
- Ujednoliceniu szerokości jezdni do 5m na całej długości jezdni,
- Poprawie odwodnienia drogi poprzez wykonanie rowów i muld odwadniających, bezodpływowych,
- Wykonaniu nawierzchni bitumicznej z pełną konstrukcją na skrzyżowaniach oraz poszerzeniach jezdni,
- Ułożeniu warstwy profilowej beton asfaltowy AC 16 (na poszerzeniach 8,0 cm)
- Ułożeniu warstwy nośnej AC 11S (4,0 cm) na istniejącej warstwie bitumicznej, ułożonej na pozostałych warstwach nawierzchni,
- Korytowaniu i wywozie ziemi,
- Wykonaniu pobocza z tłucznia kamiennego 0/31/5 mm, szer. 0,75 m i gr. 10,0 cm),
- Przywróceniu oznakowania do stanu pierwotnego.
Prace prowadzone będą etapami pod ciągłym ruchem pojazdów, bez potrzeby ich czasowego zamknięcia.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności
w strefie robót. Wykonawcą przebudowy została firma PRD INODROG Sp. z o.o. z Inowrocławia, wyłoniona w drodze przetargu.
Aktualności
2017