04 sierpnia 2017 r.
Remont odcinka chodnika wzdłuż ulicy Marulewskiej.
Prace polegały na przełożeniu około 125,0 m2 starej nawierzchni na nową z kostki betonowej o gr. 8,0 cm na podbudowie kamiennej i podsypce cementowo-piaskowej. Remont prowadziła siłami własnymi brygada ZDP. Poniżej dokumentacja fotograficzna.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017