17 lipca 2017 r.

Z początkiem lipca rozpoczęły się prace związane z zadaniem pn: „Remont drogi powiatowej nr 2514C Liszkowo-Jaksice na odcinku
od km 0+000 do km 1+175 oraz od km 4+700 do km 5+460,47”. Zakres prac obejmuje:
- Oznakowanie miejsca robót,
- Przebudowa zatoki autobusowej o nawierzchni bitumicznej w m. Liszkowo,
- Sfrezowanie części istniejącej nawierzchni bitumicznej (ok. 2,0 cm),
- Remont chodnika w m. Jaksice z kostki betonowej gr. 8,0 cm
- Ułożenie warstwy nośnej AC 8S50/70 (4,0 cm) na istniejącej warstwie bitumicznej,
- Korytowanie i wywóz ziemi,
- Wykonanie pobocza tłuczeń kamienny 0/31/5 mm, szer. 0,75 m i gr. 10,0 cm),
- Przywrócenie oznakowania pionowego i poziomego do stanu pierwotnego.
Prace prowadzone będą etapami pod ciągłym ruchem pojazdów, bez potrzeby ich czasowego zamknięcia. Za utrudnienia przepraszamy
i prosimy użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności w strefie robót.

Zdjęcia z prowadzonych robót:
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017