06 grudnia 2017 r.
Trwają prace przy odtworzeniu rowów i ścince poboczy na odcinku blisko 2,3 km:
W związku z zadaniem pn. „Odtworzenie rowów przydrożnych i ścinka poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2567C”.
Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odtworzeniem rowów przydrożnych poprzez oczyszczenie rowu,
pogłębienie, wyprofilowanie dna i skarp rowu w ciągu drogi powiatowej nr 2567C Inowrocław-Sikorowo-Dulsk, na
odcinku od km 3+992 do km 6+356 (tj. od miejscowości Sikorowo do skrzyżowania w miejscowości Dulsk). Ponadto w
ramach zadania należy wykonać również ścinanie pobocza, wywiezienie nadmiaru gruntu oraz obsianie trawą skarp.
Wyszczególnienie robót dla prac związanych z utrzymaniem rowów:
- oczyszczenie rowu poprzez usunięcie namułu wraz z odrzuceniem poza rów oraz ścięciu trawy
i krzaków w obrębie rowów,
- wyprofilowanie dna i skarp rowu, z odrzuceniem nadmiaru gruntu.
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i
rozplantować lub zutylizować.
Wartość robót to koszt  52.951,91 zł.
Planowany termin zakończenia przedmiotowych robót określono na 15 grudnia 2017 r. Prace utrzymaniowe realizuje
firma P.P.H.U. „SZEWBUD” Ryszard Szewczyk z Inowrocławia.


Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017