06 grudnia 2017 r.
Kolejna „powiatówka” będzie posiadała nową nawierzchnię  - 2578C:
W trakcie realizacji jest zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości
Głębokie”. Zadanie finansowane jest wspólnie z Gminą Kruszwica. Planowany termin zakończenia to 15 grudnia br.
Przyjęto następujące parametry projektowe:
- prędkość projektowa - 40 km/h;
- szerokość jezdni - 3,5 m;
- nawierzchnia jezdni - bitumiczna;
- szerokość chodnika - 1,5 m;
- szerokość poboczy - 2 x 0,75 m;
- przekrój jezdni - daszkowy oraz jednostronny.
Droga na odcinku objętym opracowaniem posiada przekrój uliczny. Jezdnia została zaprojektowana jako dwukierunkowa
o szerokości 3,5m. Po stronie lewej zaprojektowano chodnik dla pieszych szerokości 1,5m oddzielony od jezdni
utwardzonym poboczem. W ciągu drogi zaprojektowano po stronie lewej zatokę autobusową o szerokości 3,0m.  Na
włączeniach projektowanego odcinka w istniejące wartość oraz kierunek spadku należy dostosować do istniejących
wartości.
Wartość umowy: 584.161,17 zł. Przebudowę wykonuje PRD Inodrog Sp. z o. o. z Inowrocławia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017