06 grudnia 2017 r.
Remont drogi 2556C na długości  1,3 km:
Trwają prace porządkowe w związku z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa na odcinku od km 3+258 do km 4+560”.
Zakresem opracowania jest remont drogi lokalnej składający się z remontu nawierzchni jezdni w technologii
z betonu asfaltowego układanego na uprzednio sfrezowanej i wyprofilowanej nawierzchni jezdni ,umocnienie poboczy, profilowaniu oraz częściowe odtworzeniu istniejących rowów.
Remont nawierzchni jezdni na odcinku od km 3+258 do km 4+510 będzie polegał na  oczyszczeniu i ścięciu poboczy, następnie oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni jezdni ułożeniu warstwy profilowej średnio gr.4 cm min. 3 cm. Na przygotowaną nawierzchnię wg powyższego opisu zaprojektowano ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR1 o grubości 5cm. Na odcinku o km 4+510 do km 4+560 przewidziano umocnienie poboczy . Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano pobocza
o szerokości 0,75m. grubości 10cm. po zagęszczeniu i w miejscach istniejących nie utwardzonych zjazdów zastosować tłuczeń kamienny 0/31,5. Pochylenia poprzeczne poboczy zaprojektowano o spadku poprzecznym 8%. Opracowanie obejmuje również remont odwodnienia rowów znajdujących się po obu stronach drogi. Zalegająca roślinność w rowach ma być usunięta a skarpy i dno rowów wyprofilowane wraz z ich miejscowym odtworzeniem.
Wartość umowy: 529.577,00 zł. Wykonawcą robót jest firma Budimex S.A. z Warszawy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017