05.12.2017 r.
Zakończono remont dwóch odcinków drogi nr 2520C - kontynuacja prac z lat ubiegłych:
„Remont drogi powiatowej nr 2520C Chrząstowo - Wielowieś na odcinku od km 2+022 do km 2+182 oraz od km 2+212
do km 2+297”.
Zakres zamówienia obejmuje:
- frezowanie nawierzchni na głębokość do 4 cm o powierzchni 55,00 m2 (na włączeniach) wraz z
wywozem destruktu na składowisko Zamawiającego tj. ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław,
- remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno asfaltową - 12,25 t,
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni - 1225,00 m2,
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60 BP3 ZM lub C60 B5 ZM - 1225,00 m2,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S grubości 4 cm - 1225,00 m2,
- regulacja poboczy poprzez uzupełnienie kamieniem na szerokości 1,00 m - 490,00 m2.

Wartość umowy: 73 450,99 zł brutto. Prace modernizacyjne wykonało PRD Inodrog Sp. z o. o. z Inowrocławia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Aktualności
2017